Exhibitions

Greatmore Studios host and showcase various exhibitions from both visiting and resident artists.

Useless in Cape Town

By Siri Tolander
Opening Friday 22 March 2019
18:00 – 20:00

Opening hours on Sunday 24th and Monday 25th
14:00 – 16:00
 

Siri Tolander is a Swedish artist living and working in Stockholm who is currently visiting Greatmore Studios. In her artistic practice she is working with or in relation to public space. The installations and sculptures represent both a dystopic and utopic outlook upon her surroundings and are inspired by crude material, specific sites, and the view upon the city as an organic construction. She tries to understand and decipher what she meets by moving through spaces, testing different materials and both challenge and use her own fears and preconceptions.

Useless in Cape Town is an exhibition about the notion of security, its visual language and how it effects oneself and the experience of safety, mobility and freedom. Coming from Sweden the amount of constructions regarding safety such as gates, barb wire, fences and panic buttons is quite a different and somewhat intimidating reality and questions about what they do to our perception on personal and public space arises. What is most important, to keep things in or out? And who holds the power?

 

http://siritolander.se

CROSSING

Katharina Lokenhoff and Karem Ibrahim 

Opens: Friday 22 February 2019, at 18:00

Visiting Hours:

Saturday 23 February, 16:00 – 18:00

Monday 25 February, 14:00 – 16:00

CROSSING

Katharina Lökenhoff and Karem Ibrahim 

We love the idea of a borderless world. According to Achille Mbembes argument in his lecture on Human Values at Yale University in March 2018, that “the power of the border lies in its capacity to regulate the multiple distributions of populations on the body of the earth, and in so doing, to affect the vital forces of all kinds of beings”[i] we are longing to break down the fences.

In this since it was our idea to remove all safety precautions in and around the exhibition place, to take away the barbed wire, the alarm system and the gates and make it totally open.

As we are faced with the impossibility of achieving such a project we decided to challenge our selves by creating a space that emulates what we wanted to do in our original idea with in the space: A sculptural installation that invites to travers once own threshold, hearing words about other individual Crossing-processes.

The work emerges from the context of Katharina Lökenhoff´s artistic research project, which is dedicated to find new and sustainable life strategies. On the foundation that it is not the artists duty to give answers but to ask questions, the project includes documentary – interviews with other artists in very different places, like Iceland, Finland, Egypt, Lebanon and now South Africa. The results about the phenomenon of thresholds are presented in the installation.

As a travelling artist coming fro Germany Katharina Lökenhoff basic question is:  How can we strengthen our human quality to be connected through art?  It is the aim of the project to show that for cultural life / to survive can be redefined and made possible through exchange rather than demarcation.

The exhibition is a collaboration with Karem Ibrahim, an Egyptian artist based in London.  Since his arrival in Europe 1998 Karem Ibrahim has been engaged with the idea of multiple identities, and by the need to grasp why do people move from one place to an other and how does that effect them. Since 2003 he has being making works relating to what he calls the idea of the in-between.  He works in multitude of mediums, sculptures, performances, films and other forms of productions.
Both artists will combine their working methodologies and ideas according to the issues of “borders” to bring about a body of work that will relate to their diverse backgrounds and ways of working with different materials.

Coming together at Greatmore Studios we are looking at Crossing processes in the environment and in ourselves, sharing this in our exhibition.

Katharina Lökenhoff and Karem Ibrahim

____________________________________________

[i]Mbembe Achille: The Idea of Boderless World. Chimurenga Chronic. p. 4, Vlaeberg, South Africa. 2018

CROSSING: Katharina Lökenhoff no Karem Ibrahim 

Siyawuthanda umbono we lizwe elingena minda. Ukuya nombono ka Achille Mbembes ki nqubo malunga ne Human Values kwi Yunisesiti yase Yale ngo March 2018, “ukuba amandla yalemida isekubeni kweziwe iiminikelo ngamalungu elizwe, ngokwenza njalo sophuhlise ubomi bazo zonke intlanga”[1]kudala sifuna iphele lemida.

Umbono wethu kukususa yonke imiqathango nemida enqunge idowo yemiboniso, sisuse amacingo ne alarm kwakunye nengcango ezivalileyo ukuze kuzuleke ngokupheleleyo.

 

Njongaba sijongene nalomsebenzi wokuzama ukwenza siqhube ukuba sibekwiphulo ngokwethu lokwenza indawo engenamida nje ngoko ingumbono wethu. Incubeko yokumema ezinye ingcali ukuze sive imbono ezahlukeneyo yaye sijonge ukuyelelana kweqhubo zabo. Lomsebenzi uphuhle kwinqhiqo yophando olwenziwe ngu   Katharina Lokenhoff,ejolise ekubeni ifumane indlela ezintsha zokuphila namacebo. Kwisikhokhelo esithi ayingamsebenzi wengcaphephe ukufumana iphendulo kufuneka abuze imibuzo, le project iquka idocumentary – interviews kuye nezinye ingcaphephe ezisuka kwindawo ngendowo, umzekelo Iceland, Egypt, Lebanon nase Mzantsi Afrika. Iziphumo zalomangaliso zicishilelwe yaye zizakusasazwa kwi installation.

Njengoko ndiyingcali usuka e Germary Khatharina Lokenhoff ubuzo endinawo ngolo: Singabuqinisa naniani Ubuntu bethu kwaye sinxumelelane ngezengcali.Leyo yinjongo yale nqhubo ukubonisa ukuba ubomi ne ncubeko zokuphila zingayitshitsha indlela esinjongana ngoyo kunokuba yenze iyanhlukwano. 
Lombonisa undityanelwe ngu Karem Ibrahim wase Egypt ohlala e London ngoku. Wathi wakufika e Europe ngo 1998 Karem Ibrahem wawuthanda lumbono we kudibanisa izizwe azahlukileyo yaye bafuna ukuqanda yintoni echaphazela abantu abahlala kwilizwe jikelele. Ukususela ngo 2003 ebesenza inzame nzokunxulumanisa nokoqonda umahluko kwimbono zobo. Usebenze kwimbombo ezahlikeneyo zoxulumano kwezemidlalo kuye nefilms nazo nezinye inqubo zocishilelo.

Zombini ezingcaphephe zidibanise imbono nendlela ukuze sijongane naleyahlukano ukuze zizise umsebenzi unxulumanelisa iyahlukwano nemvelaphi yabo ebanzi besebenzisa izixhobo ezahlukileyo. Lendibano izakube ise Greatmore Studios bajolise ekubeni banxulumanise indolo netsobi yabo kulomboniso.
 

_________________________________________________


[1]Mbembe Achille: The Idea of a Borderless World. Chimurenga Chronic. p. 4, Vlaeberg, South Africa. 2018
KRUISING: Katharina Lökenhoff en Karem Ibrahim  

Ons hou van die idee van ‘n grenslose wêreld. Volgens die verklaring van Achille Mbembes in sy lesing oor menswaardes by die Yale-universiteit in Maart 2018, is die “krag van die grens in sy vermoë om die veelvuldige verdelings van bevolkings op die liggaam van die aarde te reguleer en sodoende te beïnvloed die belangrike kragte van alle soorte wesens “ons verlang om die heinings af te breek”[1].

In hierdie geval was dit ons idee om alle veiligheidsmaatreëls in en om die uitstalplek te verwyder, om die doringdraad, die alarmstelsel en die hekke weg te neem en dit heeltemal oop te maak. Aangesien die onmoontlikheid van so ‘n projek, het ons besluit om ons self uit te daag deur ‘n ruimte te skep wat emulateer wat ons in ons oorspronklike idee wou doen:

‘N Sculpturele installasie wat uitnooi om ons eie grense te verwyder en die woorde van ander individuele se kruising-prosesse te hoor. Die werk kom uit die konteks van die artistieke navorsingsprojek van Katharina Lökenhoff, wat toegewyde is om nuwe en volhoubare lewensstrategieë te vind. Die grond daarvan is dat dit nie die kunstenaars se plig is om antwoorde te gee nie, maar om vrae te stel,  die projek sluit in dokumentêre onderhoude met ander kunstenaars van af baie verskillende plekke soos Ysland, Finland, Egipte, Libanon en nou Suid-Afrika. Die resultate oor die verskynsel van drempels word in die installasie aangebied.

As ‘n kunstenaar wat uit Duitsland kom, Katharina Lökenhoff vra die basiese vraag: Hoe kan ons ons menslike konneksie versterk deur kuns? Dit is die doel van die projek om te wys dat kulturele lewe kan oorleef en herdefinieer word deur middel van uitruil eerder as afbakening.

Die uitstalling is ‘n samewerking met Karem Ibrahim, ‘n Egiptiese kunstenaar in Londen. Sedert sy aankoms in Europa 1998 is Karem Ibrahim betrokke by die idee van veelvoudige identiteite, en deur die noodsaaklikheid om te begryp waarom mense van een plek na ‘n ander beweeg en hoe dit hulle beïnvloed. Sedert 2003 maak hy werk oor wat hy die idee van die “tussenin” noem. Hy werk in talle mediums, beeldhouwerke, optredes, films en ander vorme van produksies.

Beide kunstenaars kombineer hul werksmetodologieë en idees van grense om ‘n werkstuk te skep wat hul uiteenlopende agtergronde en maniere van werk met verskillende materiale sal weerspieël. Deur saam te werk by Greatmore Studios kyk hulle na kruising-prosesse in die omgewing en in hulleself en deel dit in die uitstalling.

_______________________________________________


[1]Mbembe Achille: The Idea of a Borderless World. Chimurenga Chronic. p. 4, Vlaeberg, South Africa. 2018.


Towards a Sentimental Cartography of Water


Curated by Stefan Vicedom


28 November - 14 December

Towards a Sentimental Cartography of Water

Madeleine Bazil // Lizette Chirrime // Das Numen // Denver Jansen // Io Makandal // Koleka Putuma // Nina Schuiki // Dennis Siering

Curated by Stefan Vicedom

 

Opening: Wednesday, 28 November 2018,  06:00 p.m.

Exhibition: 29. November – 14. December 2018

Address: Greatmore Studios, 47-49 Greatmore Street, Woodstock, Cape Town 7925

Opening hours: Monday – Friday, 10:00 a.m. – 04:00 p.m.

 

                      

The Greatmore Studios are glad to announce the upcoming group exhibition Towards a Sentimental Cartography of Water which opens on Wednesday, 28 November 2018, at 06:00 p.m.

The effects of the latest water crisis still shape the social, economical and environmental life of Cape Town and the Western Cape. What once was thought to be a finite state of emergency thus more and more becomes a new form of normality. But which attributes define and characterise this labile situation of a new normal? How has the crisis modified the personal and public relation to water? And to what extent can the crisis even serve as a catalyst for change that transforms the negative implications into a positive outlook?

The exhibition Towards a Sentimental Cartography of Water explores these issues through a range of photographic images, drawings, installations and media works by artists based in South Africa and Europe. The approach of the exhibition loosely refers to the concept of sentimental cartographies which marks a popular method for interpreting complex present-day phenomena. In this particular sense the artworks that are arranged in the exhibition provide some first coordinates for an yet unwritten cartography that describes our far-reaching connectedness with water.

By presenting works of Madeleine Bazil, Lizette Chirrime, Das Numen, Denver Jansen, Io Makandal, Koleka Putuma, Nina Schuiki and Dennis Siering the show brings together a range of artistic positions whose relation to water is marked by highly different focuses and backgrounds. For further information on the participating artists please see the short biographies below.

The exhibition is organised by Berlin-based curator Stefan Vicedom who currently participates in the Greatmore Studios’ residency programme.

 
 
Lotto Funded

 

Past Exhibitions

Rivers Run Through by Lara Dahlmann

16 November – 19 November 2018

Broad Borders by Aamarachi Kelechi

9 November – 10 November 2018

Anthony Cawood Studio Exhibition

19 October – 3 November 2018

Herself by Mwamba Chikwemba

14 September – 19 September 2018

Imbewu Exhibition

24th August – 7th September

Coloured™: A solo exhibition by Roberta Joy Rich

 
            15 – 25 June 2018

Pop-Up Exhibition

May 2018

International Thupelo Exhibition

26 April 2018

Anatomy of Home

5 – 12 April 2018

CAPE IT’S YOUR NAME by Hans Eriksson

23 February 2018 – 10 March 2018

90 Great Days No More

Thursday, 23 November 2017

HERE AND NOW by various artists  

8 – 20 Febraury 2018

Throughlines

November, 2017

Abstract Cape Town Now Now

September 2017

Zooming In & Breathing Out

August, 2017

@ Large

July 2017

Big Names Exhibition

 

Greatmore Studios Trust is a registered Trust (IT3597/99) and NPO (054-055-NPO).